Model educatiu

Ens desenvolupem dins d’un sistema educatiu que perpetua i reprodueix les nostres desigualtats. Davant d’això, no ens podem quedar callades observant: necessitem construir una educació de totes i per a totes. Des de l’Associació d’Estudiants Progressistes volem una educació constructiva que defensi la diversitat a tots els nivells i sigui capaç de donar respostes col·lectives davant l’exacerbació del liberalisme i els valors individualistes. Aquesta educació, que ens posa a les persones al centre, tindrà de base:

 

La gratuïtat implica cobertura per a les despeses addicionals com són el desplaçament, l’habitatge i l’alimentació a través d’ajudes com les beques en espècie o salari. Duent-nos a trencar amb totes aquelles barreres que perjudiquen les estudiants treballadores, apostant per un model d’avaluació modificable: continua o única, nosaltres triem. Finalment, el fet d’assolir un sistema públic completament gratuït eliminaria les barreres socioeconòmiques d’accés, deixant en evidència la funció segregadora dels concerts i la necessitat d’erradicar-los.

 

Tenir per un sistema igualitari no vol dir eliminar la diversitat, sinó tractar les diferències com quelcom natural. Això ens duu a una ferma defensa d’un model coeducador i inclusiu, una educació que superi els rols de gènere i ens permeti incorporar referents dones i persones LGTB a les nostres aules i llibres de text. Avançar en la diversitat ens durà una millor prevenció davant les violències via una educació sexual afectiva i sana, i uns protocols efectius.

 

La mentalitat competitiva i individualista que promou el neoliberalisme també en el nostre sistema educatiu dificulta el desenvolupament de vincles i xarxes de solidaritat i cooperació entre els mateixos alumnes. Una de les premisses principals d’una educació crítica i transformadora ha de ser acabar amb aquestes dinàmiques dins les aules, així com la no tolerància cap a l’entrada d’interessos empresarials dins dels plans d’estudi, els centres educatius i campus universitaris. L’educació ha de tenir com a màxima acompanyar-nos en el procés d’aprenentatge com a persones, esdevenir individus crítics i formar-nos en comunitat, no preparar-nos pel món laboral i adaptar-nos al sistema.

 

Tenim un compromís atemporal per a fomentar dinàmiques de participació tant dins com fora de les institucions educatives, i això passa per la construcció i educació en el consens, la sororitat i el respecte. La cura de les fórmules autoorganitzatives i el foment de l’activitat crítica en els centres forma part del nostre ADN i creiem que és determinant per a l’educació: ens donarà espai a reflexionar sobre ecologisme, treball, cultura, llengua, laïcitat, sexualitat, etc. Finalment, eliminació de barreres arquitectòniques i la innovació en mètodes avaluatius i pedagògics serà la base per a una educació pública a les nostres necessitats funcionals.