Menu Close

Follow @Rectroll

El nostre model és una Universitat veritablement pública, de qualitat, gratuïta catalana i internacionalista, progressista, laica, democràtica i participativa, ecologista i antipatriarcal, en defensa de la cultura lliure i l’esperit crític, amb vocació transformadora i oberta a la societat i les seves problemàtiques. Volem una universitat que estigui al servei de la classe treballadora i la resta de classes populars.


ACCÉS I BEQUES

– Planificació i finançament de les titulacions en funció de les necessitats de la societat, sense considerar l’interès del capital privat i que aposti per la innovació científica i tecnològica.

– Establiment de mesures per acabar amb les dificultats d’accés a la universitat dels col·lectius amb dificultats per qüestions de nacionalitat, de gènere, minusvalidesa o problemes derivats de l’extracció social de l’estudiant. Necessitat d’ajuts econòmics i programes d’integració.

– Congelar ara i anar baixar taxes fins arribar a la gratuïtat!

– Garantir que l’estudiant repetidor tingui drets plens per cursar les assignatures no superades i la compatibilització efectiva del dret a l’ensenyament amb el treball. Ens oposem a la penalització econòmica en segones i successives matriculacions.

– Política de beques: Cap estudiant ha de quedar fora del sistema universitari per raons económiques.
a) Exigim beques per tot aquell alumne que no hagi pogut rebre beca per motius acadèmics i no econòmics. Pagament de la matricula o beques-salari.

– Oposició frontal a:

a) Sistemes d’endeutament estudiantil.

b) Sistemes de taxes o preus propis establerts per cada universitat.

c) Sistemes meritoris

e) Bonificació en matriculacions en titulacions per necessitats del capital i que penalitzen d’altres que no tenen una relació directe amb el sistema productiu.

FINANÇAMENT

Volem un finançament veritablement públic amb una inversió real i efectiva que garanteixi una vida sostenible per l’estudiant. Un finançament per garantir la qualitat de l’activitat universitària i l’autonomia universitària.

– Exigim que la Generalitat pagui el deute que té amb la Politècnica per assolir les nostres metes.

– Reclamar un sistema de finançament adequat als costos i no pas al compliment d’objectius.

DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ

Defensem un model de democràcia radical i directe, participatiu, que substitueixi l’actual model de representants per un model assembleari que involucri al conjunt de la comunitat universitària.

– Exigim l’equitat en representació dels tres sectors que formen la comunitat educativa, una representació del 33% per PAS, PDI i Estudiant en els òrgans de govern.

– Exigim que tots els alumnes dels centres adscrits a la UPC passin a formar part com a estudiants de ple dret i puguin participar en els mateixos òrgans que la resta.

– Els salaris de tot càrrec electe ha de ser el mateix que el que tenia abans de ser-ho. Així doncs, el salari de figures de direcció no electes no ha de superar el salari de cap membre de la comunitat universitària.

– Establiment de mecanismes de rendició de comptes amb la comunitat universitària i mecanismes per revocar els càrrecs electes i la direcció.

– Regular la possibilitat de realitzar referèndums vinculants i obligació que les qüestions fonamentals del govern universitari i de la política universitària es sotmetin a referèndums vinculants.

– Impulsar mecanismes de participació de la comunitat universitària en l’elaboració dels pressupostos.

– Transparència: els documents de l’administració de la universitat hauràn de ser sempre públics per tal de garantir la transparéncia i possibles rendiments de comptes

RELACIÓ UNIVERSITAT-SOCIETAT

– S’ha de redefinir les funcions del Consell Social, eliminar les seves competències sobre els pressupostos, creació o supressió de titulacions o normatives de permanència. Aquest ha de servir com un fòrum d’interlocució en que es transmetin a la universitat les necessitats socials.

– Composició del Consell Social àmplia, plural i diversificada, que inclogui a tots els agents socials en proporcions adequades, que no beneficiïn els interessos privats, sinó de la comunitat educativa.
Així doncs, apostem per que:

a. Cap membre nomenat per representar cap partit polític.

b. Cap representat d’empresa privada o entitat financera.

c. El/la President/a del Consell Social ha de ser escollit per consens entre Claustre i Parlament de Catalunya. El Claustre es reserva la capacitat de revocació.

– Els membres del Consell Social no han de rebre cap retribució econòmica.

– Oposició a l’existència de centres adscrits, els quals suposen una privatització encoberta de la Universitat Pública.

– Cessió d’espais, infraestructures i altres serveis a organitzacions i col·lectius externs a la Universitat que treballin per la transformació social, cultura i econòmica en pro de la majoria treballadora de la societat.

PLANS D’ESTUDI

– En cap cas s’eliminarà cap titulació per motius de baixa demanda ni per criteris de rendibilitat econòmica.

– Reforma de tots els plans d’estudi que presentin problemes com:

a. No aprovar cap calendarització ni horari elaborat que comporti:

a.1. Un solapament de classes teòriques i pràctiques.

a.2. Horaris de jornada completa que obliguen a l’estudiant a “viure” a la Facultat.

– Cal garantir l’ensenyament separat de matí, tarda i nit.

– Dret a la doble semestralitat en totes les assignatures obligatòries.

– Creacio d’aularis i espais per al correcte seguiment de la docència.

– Creació d’espais suficient per l’estudi autònom i en grup.

– Oposició als models que devaluïn els titols universitaris en benefici de l’especialització i els màsters. Oposició a l’obligatorietat de màsters.

– Masters i Doctorats i accés lliure per a tothom que hagi superat els graus.

AVALUACIÓ I DOCÈNCIA

– Garantir dues convocatòries per assignatura i curs acadèmic.

– Dret a l’avaluació única.

– Actualització i ampliació dels fons bibliogràfics de les biblioteques.

– Oposició a que el carnet de la universitat estigui vinculat a entitats financeres.

– Establiment d’un ràtio entre alumnes/professors per evitar la massificació adequada al mètode docent que s’apliqui en cada assignatura.

SERVEIS

– Proposem que els serveis bàsics (menjador universitari, llibreria, publicacions, servei de fotocopies,..) siguin gestionats públicament per la mateixa universitat, amb preus dedicats exclusivament a cobrir costos.

– D’aquesta manera, transitòriament apostem per la gestió als concursants que ofereixen:

a. Fórmules cooperativistes siguin o no d’estudiants.

b. Utilització dels beneficis en activitats universitàries.

c. Llocs de treball per a estudiants respectant plenament els seus drets.

– Crear programes de reforç als estudiants en format de cooperatives estudiantils.

– Exclusió de les EETs i totes les empreses que no garanteixin condicions de treball digne de les Borses de Treball de les Facultats.

– Gratuïtat i lliure accés al servei d’esports i a les escoles d’idiomes de les Universitats.

– No a la contractació de treballadors de les Universitats per ETTs.

– Impartir cursos gratuïts de català a la Universitat.

– Ajuts: Garantir l’accés a totes les universitats mitjançant el transport pública i gratuïtat en el transport pels estudiants.

UNIVERSITAT SOCIAL

– Normalització lingüística.

– Garantir que com a mínim un dels grups de cada assignatura sigui en català.

– Garantir com a mínim un grup de mati i un de tarda en cas que un dels grups sigui en anglès.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

– Cooperació amb Universitats Públiques o Populars dels països ofegats i oprimits pel sistema capitalista.

– Compromís explícit dels plans d’estudi envers la realitat econòmica i social del món.

– Cap investigació amb finalitats militars.

– Fomentar l’ús de programari lliure en totes les aplicacions i tots els equips informàtics que usi la comunitat universitària amb l’excepció que no es pugui continuar l’aprenentatge amb aquest material.

ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT

– Aplicació de l’Agenda 21 realitzada amb la col·laboració de tota la comunitat universitària.

– Implicació de tota la comunitat universitària en el funcionament efectiu i obrir aquest procés a tots els col·lectius i associacions universitàries.

– Garantir la transversalitat dels valors ecològics en totes les titulacions així com fomentar la recerca pel desenvolupament sostenible.

– Garantir una mobilitat gratuïta i sostenible.

– Convertir les infraestructures de tal manera que assegurin l’optimització dels recursos.

– Que la universitat es regeixi pel principi d’eficiència energètica invertint en energies renovables i reduint els costos innecessaris.

PERSPECTIVA DE GÈNERE

– Instaurar un punt d’informació i suport per a persones LGTBI i per a dones que puguin haver patit algun tipus de discriminació a totes les universitats catalanes.

– Reivindicar una modificació del model de matrícula universitària per acabar amb la discriminació que pateixen sovint les persones transsexuals en el moment de matricular-se a la nostra facultat. Aquest model ha de garantir també el principi de dignitat i de privacitat d’aquestes persones.