Propostes de l’AEP per a la UB

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats


El nostre model és una Universitat veritablement pública i de qualitat, catalana i cosmopolita, progressista, democràtica i participativa, ecologista i no sexista, amb vocació transformadora i oberta a la societat i les seves problemàtiques. Volem una Universitat popular ! Regim totes les nostres actuacions sota el principi que l’ensenyament és un dret, i no un privilegi. Des de l’AEP ens comprometem a defensar aquest programa a les institucions i a les assemblees i al carrer quan aquestes no serveixin per solucionar els problemes.

MESURES ACADÈMICO-INSTITUCIONALS
1. Lluitar per la no eliminació el dret a la segona convocatòria, tal i com indica l’article 13.1 de les Normes Reguladores de l’Avaluació i Qualificació de l’Aprenentatge.
2. Realització, per part de professionals, d’enquestes de valoració del professorat i publicació dels resultats, essent vinculants els resultats per millorar la qualitat de la docència.
3. Defensa del Claustre com a màxim òrgan de decisió i govern de la universitat, acabant amb la representació de més del 50% per part d’un sol sector. Major transparència dels òrgans col·legiats, publicitat d’acords i obertura de les sessions. Lluitar contra la figura del Consell Social i la seva política, forçant que se li treguin competències sobre els pressupostos, la creació o supressió de titulacions o les normatives de permanència.
4. Revisar exhaustivament els estatuts de la Universitat per augmentar els mecanismes de participació directa (referèndums, etc.).
5. Oposició frontal a l’injust impost regressiu de les taxes universitàries. Apostem per la seva congelació i la seva progressiva desaparició
6. Aconseguir que hi hagi un veritable debat per construir els plans d’estudis, per tal de fomentar una educació crítica. Impedir que en cap cas s’elimini una titulació per motius de baixa demanda ni per criteris de rendibilitat econòmica.
7. Potenciació i transparència en les Borses de Treball de les Facultats. Excloure d’aquestes a les Empreses de Treball Temporal (ETTs), i a totes aquelles empreses que no garanteixin condicions de treball digne. Alhora, garantir que les pràctiques contribueixin veritablement a la formació de l’estudiant.
8. Actualització i ampliació dels fons bibliogràfics de les Biblioteques. Ampliació de l’horari d’aquestes, garantint-ne la obertura els caps de setmana un mes abans dels exàmens i durant aquests que hi hagi una per campus oberta durant les nits.
9. Reducció de tràmits burocràtics en l’administració dels centres de la UB. No a les penalitzacions per segones i successives matriculacions, o qualsevol altre tipus de recàrrec.
10. Confidencialitat absoluta de les dades de matrícula i claredat a l’hora d’especificar els costos d’aquesta.
11. Rebaixa substancial dels costos per qualsevol tràmit de matrícula. Què és això de pagar de 70 a 90€ per gestió de l’expedient acadèmic?
12. Normativa de Permanència: Eliminació de qualsevol tipus de reglamentació que obstaculitzi la continuïtat dels estudis.
13. Política de beques: Prioritzar el criteri econòmic a l’acadèmic. Cap estudiant hauria de quedar fora de la Universitat per motius econòmics. Pressionar per aconseguir les beques – salari: rebre una quantitat fixa de diners mensual per cobrir necessitats diferents a les acadèmiques.
14. Aplicació de preus veritablement públics al serveis d’esports i a les escoles d’idiomes de les Universitats.
15. Garantir uns serveis dins la Universitat (cafeteries, copisteries…) sense ànim de lucre, amb l’únic objectiu de cobrir costos. Creació d’abonaments setmanals, mensuals i anuals.
16. Derogar el conveni que la UB manté amb el Bisbat de Barcelona; que implica, entre d’altres, la ocupació d’espais públics per a dur activitats de culte.
NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA
 17. Potenciar les Comissions de Normalització Lingüística de la universitat i de les diferents facultats.
18. Garantir que com a mínim un dels grups de cada assignatura sigui en català, sent aquest la llengua vehicular de la universitat.
SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT
19. Cap investigació amb finalitats militars
20. Fomentar l’ús de programari lliure
ECOLOGÍA I SOSTENIBILITAT
21. Posicionar fermament la UB en matèries de caire ecologista. Lluita real contra el canvi climàtic, alhora de crear-ne discurs.
22. Pressionar a la UB per instal·lar estacions de bicing al Campus Diagonal.
QÜESTIÓ DE GÈNERE
23. Cap tipus de reconeixement per a grups que realitzin activitats de caire sexista
24. Reinvindicar l’existència d’assignatures que tractin la qüestió de gènere de forma transversal
25. Crear un Departament contra l’assetjament sexual

Què és l’AEP?

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats


Què és l’AEP?

L’AEP és l’associació d’estudiants que té com a prioritats l’assoliment d’un ensenyament veritablement públic, la millora de les condicions d’estudi en els centres i la potenciació d’activitats socioculturals que fomentin el pensament crític.

L’Associació d’Estudiants Progressistes, plural en la seva composició, agrupa unitàriament estudiants d’esquerres de les diferents universitats i centres de secundària de tot Catalunya. També estem oberts a la participació de totes aquelles persones que, tot i voler estudiar, no han pogut fer-ho per diferents raons: recursos insuficients, selectivitat, permanència…
Què volem?

Ensenyament públic, de qualitat i gratuït!

La universitat no només ha de formar professionals, sinó que ha de contribuir, amb la transmissió crítica i integral del coneixement, a la plena realització personal. És per això que defensem el dret de tothom a accedir de manera lliure a l’educació com a condició necessària d’una real igualtat d’oportunitats.

Per fer possible aquests drets, l’ensenyament públic ha de tenir un major finançament públic. Un finançament que tendeixi a l’abolició de l’actual sistema de taxes, que proporcioni un nou sistema de beques sense exclusions (augment de les actuals beques, beques-salari, ajuts per transport…) i que contribueixi a garantir la bona qualitat de l’ensenyament dotant-lo d’una suficient inversió en infraestructures, equipaments, serveis, etc.


Contribuïm a la defensa dels drets dels i les estudiants.

Com a organització sindical, defensem els drets dels i les estudiants (normativa d’exàmens, permanència, règim electoral) tant des de la mobilització, com des de les institucions. Alhora, des d’una perspectiva progressista, lluitem per conquerir drets encara no reconeguts als estudiants (representativitat més equitativa, afavorir la compaginació de treball i estudi …).

Transformant la societat…

Ni els estudiants deixem de ser ciutadans, ni la universitat és una illa dins la societat, és per això que veiem les millores en l’ensenyament com un element fonamental per a la construcció d’una societat més justa i igualitària. A més, creiem que el conjunt de la comunitat universitària s’ha d’implicar en els conflictes que sorgeixen a la societat; en aquest sentit, creiem important difondre i incidir en la resolució d’aquestes problemàtiques solidaritzant-nos d’una manera activa amb la resta de teixit associatiu que sintonitzi amb les nostres aspiracions de millora de la societat.
Com treballem?

Per aconseguir tot això, cal una bona coordinació amb la resta del moviment estudiantil, així com participar de la necessària tendència cap a la unitat de tot aquest moviment, sense deixar de banda les profitoses col·laboracions amb altres organitzacions de dins i fora de la comunitat educativa. En l’aportació que fem a l’assoliment dels nostres objectius ens valem dels següents mitjans:

Informació

El fluxe d’informació entre els i les estudiants i entre els diferents grups de la comunitat educativa és essencial per aconseguir un ensenyament realment democràtic i participatiu. És per això que a l’AEP apostem per fomentar la divulgació de les agressions que pateix l’ensenyament i de les possibles solucions que es proposin, ja sigui mitjançant assemblees obertes a tothom, o bé fent ús d’altres mecanismes de difusió, com ara internet, cartells o la publicació periòdica de la nostra revista: “El Queixal”.

Mobilitzem

Vagues, manifestacions, tancades… són -a més d’un element de pressió directa a les institucions- un mitjà de difusió social de les agressions que actualment pateix l’ensenyament. Pensem que la organització de qualsevol mobilització ha de ser tant democràtica i participativa com les idees que en aquesta s’hi defensen. En aquesta línia, creiem que l’organització assembleària és un dels principals mecanismes per garantir aquesta democràcia participativa.

Estem a les institucions

De manera paral·lela a la mobilització, intentem fer pressió en els òrgans gestors de les universitats i altres centres educatius, aprofundint tant com podem en la democràcia i la transparència. La presència en aquests òrgans també és una de les vies més útils per disposar d’informació sobre temes d’interès per als i les estudiants. Pensem que els i les estudiants hem de tenir veu i vot a les institucions, això passa per millorar l’actual percentatge de representació estudiantil.

Fomentem la cultura i el debat

Des de l’AEP considerem necessari fer ressò i difusió d’altres temes d’importància social entre la comunitat educativa. A través de conferències, vídeo-fòrums, exposicions, etc. difonem i debatem sobre el respecte al medi ambient, la igualtat de la dona, la pau, el caràcter català i cosmopolita de la universitat, el mestissatge, etc.

25 propostes per a que la UB sigui veritablement pública

Written by AEP-UB on . Posted in , , UB

El nostre model és una Universitat veritablement pública i de qualitat, catalana i cosmopolita, progressista, democràtica i participativa, ecologista i no sexista, amb vocació transformadora i oberta a la societat i les seves problemàtiques. Volem una Universitat popular ! Regim totes les nostres actuacions sota el principi que l’ensenyament és un dret, i no un privilegi. Des de l’AEP ens comprometem a defensar aquest programa a les institucions i a les assemblees i al carrer quan aquestes no serveixin per solucionar els problemes.

MESURES ACADÈMICO-INSTITUCIONALS

1 ) Lluitar per la no eliminació el dret a la segona convocatòria, tal i com indica l’article 13.1 de les Normes Reguladores de l’Avaluació i Qualificació de l’Aprenentatge.

2 ) Realització, per part de professionals, d’enquestes de valoració del professorat i publicació dels resultats, essent vinculants els resultats per millorar la qualitat de la docència.

3 ) Defensa del Claustre com a màxim òrgan de decisió i govern de la universitat, acabant amb la representació de més del 50% per part d’un sol sector. Major transparència dels òrgans col·legiats, publicitat d’acords i obertura de les sessions. Lluitar contra la figura del Consell Social i la seva política, forçant que se li treguin competències sobre els pressupostos, la creació o supressió de titulacions o les normatives de permanència.

4 ) Revisar exhaustivament els estatuts de la Universitat per augmentar els mecanismes de participació directa (referèndums, etc.).

5 ) Oposició frontal a l’injust impost regressiu de les taxes universitàries. Apostem per la seva congelació i la seva progressiva desaparició

6 ) Aconseguir que hi hagi un veritable debat per construir els plans d’estudis, per tal de fomentar una educació crítica. Impedir que en cap cas s’elimini una titulació per motius de baixa demanda ni per criteris de rendibilitat econòmica.

7 ) Potenciació i transparència en les Borses de Treball de les Facultats. Excloure d’aquestes a les Empreses de Treball Temporal (ETTs), i a totes aquelles empreses que no garanteixin condicions de treball digne. Alhora, garantir que les pràctiques contribueixin veritablement a la formació de l’estudiant.

8 ) Actualització i ampliació dels fons bibliogràfics de les Biblioteques. Ampliació de l’horari d’aquestes, garantint-ne la obertura els caps de setmana un mes abans dels exàmens i durant aquests que hi hagi una per campus oberta durant les nits.

9 ) Reducció de tràmits burocràtics en l’administració dels centres de la UB. No a les penalitzacions per segones i successives matriculacions, o qualsevol altre tipus de recàrrec.

10 ) Confidencialitat absoluta de les dades de matrícula i claredat a l’hora d’especificar els costos d’aquesta.

11 ) Rebaixa substancial dels costos per qualsevol tràmit de matrícula. Què és això de pagar de 70 a 90€ per gestió de l’expedient acadèmic?

12 ) Normativa de Permanència: Eliminació de qualsevol tipus de reglamentació que obstaculitzi la continuïtat dels estudis.

13 ) Política de beques: Prioritzar el criteri econòmic a l’acadèmic. Cap estudiant hauria de quedar fora de la Universitat per motius econòmics. Pressionar per aconseguir les beques – salari: rebre una quantitat fixa de diners mensual per cobrir necessitats diferents a les acadèmiques.

14 ) Aplicació de preus veritablement públics al serveis d’esports i a les escoles d’idiomes de les Universitats.

15 ) Garantir uns serveis dins la Universitat (cafeteries, copisteries…) sense ànim de lucre, amb l’únic objectiu de cobrir costos. Creació d’abonaments setmanals, mensuals i anuals.

16 ) Derogar el conveni que la UB manté amb el Bisbat de Barcelona; que implica, entre d’altres, la ocupació d’espais públics per a dur activitats de culte.

NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA

17 ) Potenciar les Comissions de Normalització Lingüística de la universitat i de les diferents facultats.

18 ) Garantir que com a mínim un dels grups de cada assignatura sigui en català, sent aquest la llengua vehicular de la universitat.

SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT

19 ) Cap investigació amb finalitats militars

20 ) Fomentar l’ús de programari lliure

ECOLOGÍA I SOSTENIBILITAT

21 ) Posicionar fermament la UB en matèries de caire ecologista. Lluita real contra el canvi climàtic, alhora de crear-ne discurs.

22 ) Pressionar a la UB per instal·lar estacions de bicing al Campus Diagonal.

QÜESTIÓ DE GÈNERE

23 ) Cap tipus de reconeixement per a grups que realitzin activitats de caire sexista

24 ) Reinvindicar l’existència d’assignatures que tractin la qüestió de gènere de forma transversal

25 ) Crear un Departament contra l’assetjament sexual