Error: Only up to 6 modules are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Comunicat de l’AEP sobre el procés de lluita per la 2ª convocatòria.

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats, Comunicats, Federacions, UBCom molts i moltes de vosaltres ja sabeu, nosaltres dediquem una part del nostre treball com a sindicat a participar dels òrgans de govern de la universitat i de la institució en general. Pel cas de les demandes que reclamen les assemblees d’estudiants, nosaltres ens limitem a estendre la pressió del carrer a pressió en aquests espais defensant les posicions de les assemblees. En aquest sentit s’ha desenvolupat tot un treball en la institució, a través del Consell de l’Alumnat, per estendre les lluites per la segona convocatòria i també, encara que en menor mesura, contra les retallades. Com ha resultat vam aconseguir que el Claustre de la UB es posiciones a favor de la recuperació d’un sistema de recuperacions d’exàmens i que de la Comissió Acadèmica del Consell de Govern s’obris una subcomissió per tractar la reforma de les Normatives d’avaluació i qualificació dels aprenentatges i de les Normatives de plans docents, que nosaltres considerem com una espècie de taula de negociació sobre la segona convocatòria.En aquesta subcomissió tenim presència estudiants de diversos sindicats del Consell de l’Alumnat de la UB, però per ara només nosaltres hi hem participat i aquest comunicat expressa només la nostra perspectiva i no la del CdA.

Fins al dia d’avui la susdita subcomissió s’ha reunit en dues ocasions i ha formulat la reforma de les normatives en dos etapes. Una primera er fer una mena de “parche” pel curs vinent 2011-2012 (curs d’extinció de la segona convocatòria) que s’hauria de tancar abans del Setembre (dificultant que siguin les assemblees les que prenguin una decisió ) i una segona etapa de reforma real de les normatives per redactar una definitiva que s’haurà de tancar abans del Gener del 2012 (i per tant estarem en disposició d’obrir un procés en les assemblees d’estudiants per a que en qualssevol cas siguin aquestes les que tinguin la última paraula). Tot i així, cal tenir en compte que es pretén que la proposta de “parche” sigui similar a la reforma definitiva.

La propsta concreta de “parche” que fa la UB i sobre la que hem de discutir es presentarà en breu i en quant la tinguem la passarem, però per ara us avancem un resum:

1- La segona convocatòria (d’ara en endavant recuperacions) es recuperaria però amb un canvi substancial, no es celebraria al Setembre o al semestre següent (pel cas de les carreres semestrals com físiques), sinó en un període extraordinari d’una setmana posterior al període d’avaluació de Gener o Juny, deixant un interval de temps (entre una i dues setmanes) entre ambdós períodes per tancament d’actes i preparar les recuperacions. Aquesta recuperació no seria de suficiència sinó que permetria a més a més millorar la nota.

2- S’avançarà en garantir la realitat de l’avaluació contínua a través d’una millor qualificació de les activitats pròpies de l’avaluació contínua garantint que es pugui aprovar una matèria sense necessitat de recórrer a un examen final. Cal senyalar que nosaltres estem pressionar per a que s’accepti que la renúncia d’avaluació contínua (pas a única) es pugui fer en qualsevol moment del curs però per ara els vicedegans són contraris.

3- Pel cas d’avaluació contínua, la recuperació podria consistir en la recuperació d’una o vàries de les activitats realitzades i suspeses. Pel cas d’avaluació única, consistiria en un examen final (com en l’actualitat) o treball a presentar.

4- Es busca la redacció d’una normativa “paraigües” que deixi suficient marge de maniobra per cada centre on els consells d’estudis podran discutir diversos elements concrets (però alhora transcendentals) sobre la seva aplicació. Aquest punt pot jugar tant a favor o en contra de l’estudiantat depenent de la realitat de cada facultat.


No obstant cal tenir en compte els següents punts que estan en l’aire però que alguns professors defensen:

1- Que només puguin accedir a les recuperacions els i les estudiants que compleixin determinats requisits, com per exemple haver suspès la contínua amb determinada nota.

2- S’està començant a posar en dubte l’existència del dret a acollir-se a avaluació única (es mantindrà segur pel curs vinent, però volen discutir la seva necessitat pel 2012-2013).
Nosaltres considerem aquests dos punts del tot inacceptables.

Per oferir una perspectiva el més complerta possible també us volem transmetre diverses consideracions del funcionament de la subcomissió.

1- La subcomissió esta formada per 4 alumnes i 7 vicedegans acadèmics (comptant el vicerector acadèmic.

2- En aquesta subcomissió no s’accepten arguments econòmics (que com a sindicat a favor de la gratuïtat dels estudis superiors són els principals que tenim), sinó només arguments acadèmics.

3- Els dos punts anteriors configuren un espai on els estudiants tenim una posició clarament desfavorable.

4- Que cal distingir entre els arguments que donen els professors en qualitat de membres del govern de la UB dels arguments dels professors, tasca realment complicada i per la que necessitem teixir complicitats amb el professorat.

Us continuarem informant de qualsevol novetat important. 

Salut!

25 propostes per a que la UB sigui veritablement pública

Written by AEP-UB on . Posted in , , UB

El nostre model és una Universitat veritablement pública i de qualitat, catalana i cosmopolita, progressista, democràtica i participativa, ecologista i no sexista, amb vocació transformadora i oberta a la societat i les seves problemàtiques. Volem una Universitat popular ! Regim totes les nostres actuacions sota el principi que l’ensenyament és un dret, i no un privilegi. Des de l’AEP ens comprometem a defensar aquest programa a les institucions i a les assemblees i al carrer quan aquestes no serveixin per solucionar els problemes.

MESURES ACADÈMICO-INSTITUCIONALS

1 ) Lluitar per la no eliminació el dret a la segona convocatòria, tal i com indica l’article 13.1 de les Normes Reguladores de l’Avaluació i Qualificació de l’Aprenentatge.

2 ) Realització, per part de professionals, d’enquestes de valoració del professorat i publicació dels resultats, essent vinculants els resultats per millorar la qualitat de la docència.

3 ) Defensa del Claustre com a màxim òrgan de decisió i govern de la universitat, acabant amb la representació de més del 50% per part d’un sol sector. Major transparència dels òrgans col·legiats, publicitat d’acords i obertura de les sessions. Lluitar contra la figura del Consell Social i la seva política, forçant que se li treguin competències sobre els pressupostos, la creació o supressió de titulacions o les normatives de permanència.

4 ) Revisar exhaustivament els estatuts de la Universitat per augmentar els mecanismes de participació directa (referèndums, etc.).

5 ) Oposició frontal a l’injust impost regressiu de les taxes universitàries. Apostem per la seva congelació i la seva progressiva desaparició

6 ) Aconseguir que hi hagi un veritable debat per construir els plans d’estudis, per tal de fomentar una educació crítica. Impedir que en cap cas s’elimini una titulació per motius de baixa demanda ni per criteris de rendibilitat econòmica.

7 ) Potenciació i transparència en les Borses de Treball de les Facultats. Excloure d’aquestes a les Empreses de Treball Temporal (ETTs), i a totes aquelles empreses que no garanteixin condicions de treball digne. Alhora, garantir que les pràctiques contribueixin veritablement a la formació de l’estudiant.

8 ) Actualització i ampliació dels fons bibliogràfics de les Biblioteques. Ampliació de l’horari d’aquestes, garantint-ne la obertura els caps de setmana un mes abans dels exàmens i durant aquests que hi hagi una per campus oberta durant les nits.

9 ) Reducció de tràmits burocràtics en l’administració dels centres de la UB. No a les penalitzacions per segones i successives matriculacions, o qualsevol altre tipus de recàrrec.

10 ) Confidencialitat absoluta de les dades de matrícula i claredat a l’hora d’especificar els costos d’aquesta.

11 ) Rebaixa substancial dels costos per qualsevol tràmit de matrícula. Què és això de pagar de 70 a 90€ per gestió de l’expedient acadèmic?

12 ) Normativa de Permanència: Eliminació de qualsevol tipus de reglamentació que obstaculitzi la continuïtat dels estudis.

13 ) Política de beques: Prioritzar el criteri econòmic a l’acadèmic. Cap estudiant hauria de quedar fora de la Universitat per motius econòmics. Pressionar per aconseguir les beques – salari: rebre una quantitat fixa de diners mensual per cobrir necessitats diferents a les acadèmiques.

14 ) Aplicació de preus veritablement públics al serveis d’esports i a les escoles d’idiomes de les Universitats.

15 ) Garantir uns serveis dins la Universitat (cafeteries, copisteries…) sense ànim de lucre, amb l’únic objectiu de cobrir costos. Creació d’abonaments setmanals, mensuals i anuals.

16 ) Derogar el conveni que la UB manté amb el Bisbat de Barcelona; que implica, entre d’altres, la ocupació d’espais públics per a dur activitats de culte.

NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA

17 ) Potenciar les Comissions de Normalització Lingüística de la universitat i de les diferents facultats.

18 ) Garantir que com a mínim un dels grups de cada assignatura sigui en català, sent aquest la llengua vehicular de la universitat.

SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT

19 ) Cap investigació amb finalitats militars

20 ) Fomentar l’ús de programari lliure

ECOLOGÍA I SOSTENIBILITAT

21 ) Posicionar fermament la UB en matèries de caire ecologista. Lluita real contra el canvi climàtic, alhora de crear-ne discurs.

22 ) Pressionar a la UB per instal·lar estacions de bicing al Campus Diagonal.

QÜESTIÓ DE GÈNERE

23 ) Cap tipus de reconeixement per a grups que realitzin activitats de caire sexista

24 ) Reinvindicar l’existència d’assignatures que tractin la qüestió de gènere de forma transversal

25 ) Crear un Departament contra l’assetjament sexual

Què hem fet al claustre els darrers 2 anys?

Written by AEP-UB on . Posted in , UB

– Participació en la comissió d’elaboració de la nova normativa d’avaluació de la que gràcies als estudiants sorgeix el dret a segona convocatòria per tota la primera promoció de Grau i el Consell d’Estudis escull si la segona també ho tindrà.

– Assistència activa (amb intervencions) a tots i cada un dels claustres dels últims dos anys.

– Contacte directe amb el vicerectorat d’estudiants fent de pont de comunicació estudiants-vicerectorat / vicerectorat-estudiants.

– En un Claustre, proposta de parada de classes a la UB per tal de reclamar més finançament al Departament. Serà estudiada durant el proper claustre, en funció de les negociacions dels últims mesos.

– Mútliples intervencions reclamant o demanant explicacions per les diverses aberracions comeses a la UB en els últims temps: vegi’s Espai Movistar, reclamant el pes que el claustre ha de tenir a la Universitat en moments en que ha fet l’actuació d’un simple espectador, reclamant més finançament públic davant de cada una de les ingerències de finançament privat que s’han anat donant…